NVO vesti

Vesti o aktivnostima OCD pratite na portalu Organizacije drušvenog aktivizma

Portal Centra za razvoj neprofitnog sektora je prestao sa radom.

Vesti o aktivnostima organizacija civilnog društva ubuduće možete pratiti na portalu Organizacije drušvenog aktivizma (ODA) na adresi http://www.oda.rs/

Na novom portalu Organizacije drušvenog aktivizma možete pronaći Direktorijum nevladinih organizacija Srbije, kao i Pravno savetovalište za udruženja građana.

Priloge o svojim aktivnostima ubuduće šaljite na e-mail zmarkovic@oda.rs.

Grupna E-mail lista, takođe, će nastaviti da funkcioniše u okviru Organizacije društvenog aktivizma. Na E-mail listu se možete prijaviti na naslovnoj strani Portala.

(Zoran Marković, Organizacija društvenog aktivizma)

NVO vesti

Medije kontrolišu političari i urednici

Poražavajući rezultati istraživanja koje je sprovela Slavko Ćuruvija fondacija: novinari najvećim delom ističu da vlast kontroliše medije, ali da je uredništvo centralna tačka sa koje se ta kontrola vrši. Značajno veći deo novinara navodi da su pritisci poslednjih godina sve gori, da su novinari skloniji autocenzuri, da rade manje profesionalno i da su sve manje sposobni da se pritiscima odupru, kao i da su pogoršani uslovi rada i njihova bezbednost.

Više informacija na linku.

NVO vesti

Drastične kazne za udruženja građana – simuliranje pravne države

Nakon što je Agencija za privredne registre (APR) pokrenula postupke protiv nekoliko hiljada udruženja građana, zbog propuštanja dostavljanja IZJAVE O NEAKTIVNOSTI, mnoge od njih dobile su sudski poziv.

Zakon o računovodstvu, u članu 33, propisuje obavezu dostavljanja APR-u godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovu obavezu imaju sva pravna lica – privredna društva, zadruge, ustanove, ali i nevladin sektor (udruženja, sportska udruženja, fondacije).

Pravno lice koje nije imalo prihoda ni rashoda (bez poslovnih događaja), niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, umesto izveštaja, dužno je da do 28. februara dostavi izjavu o neaktivnosti. Obrazac izjave može se preuzeti na sajtu APR-a, a za njeno javno objavljivanje treba platiti naknadu od 300 dinara.

Agencija ima zakonsku obavezu da tužilaštvu podnese prijave za privredni prestup protiv pravnih lica koja nisu dostavila finansijske izveštaje, odnosno, izjavu o neaktivnosti. Za 2014. godinu APR je podnela preko 30.000 prijava, od čega se 4205 odnosi na udruženja građana, po podacima Ekološkog pokreta Odžaka. U toku je postupak podnošenja prijava za 2015. godinu, a za 2016. još nije započet.

Javno tužilaštvo odlučuje o tome da li će podneti optužni predlog sudu ili odbaciti prijavu. Zaprećena zakonska kazna je od 100.000 do 3.000.000 dinara za pravna lica, odnosno 20.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice. Na naslovnoj stranici sajta APR-a stoji podatak da trenutno u Srbiji ima 31.022 registrovana udruženja građana.

Pravna država jeste jedna od najvećih društvenih vrednosti i nevladin sektor se zalaže za doslednu primenu propisa. Svaki osnivač udruženja jeste odgovoran za zakonito poslovanje i ne može se pozivati na nepoznavanje propisa. Popunjavanje izjave nije zahtevna obaveza, niti je trošak od 300 dinara visok. Možda ima i onih koji namerno nisu poslali izveštaj ili izjavu, a njihovo udruženje je imalo promet.

Međutim, propisi moraju biti razumni, njihovom primenom treba da se ostvari ili zaštiti javni interes, a ne da se oteža rad i poslovanje. Velika većina udruženja građana u Srbiji je u finansijski teškom položaju, posebno ona koja zbog iskrene i dosledne borbe za vrednosti civilnog društva nisu po volji donosiocima odluka. Najveći broj njih radi bez bilo kakve novčane podrške lokalne samouprave, države, međunarodnih i privatnih fondacija. To se jasno vidi po broju udruženja protiv kojih su podnete prijave.

Bez prihoda i prometa na računu ne mogu se platiti usluge knjigovodstvenih servisa, koji mogu pravno posavetovati udruženja i ukazati na zakonske obaveze. Umesto da se bave ozbiljnim problemima, državni organi uložiće značajno vreme i resurse bez rezultata. Presude će biti nenaplative, jer se bez prihoda ne može platiti ni kazna za privredni prestup. Zbog tih presuda neaktivna udruženja ne mogu ni da se ugase. Da li će se onda likvidirati kroz stečaj? Ko će to da sprovede i plati? Zato celu ovu akciju vidimo kao simuliranje pravne države.

Da zakonodavni i izvršni državni organi prilikom donošenja i sprovođenja propisa nedovoljno uvažavaju stvarnost, ukazuje primer otvaranja podračuna u Upravi za trezor. Prvo je 2013. godine propisana obaveza otvaranja podračuna za sva udruženja koja dobijaju novac iz javnih izvora. Kada je otvoreno 15.000 podračuna, posle godinu dana, obaveza je ukinuta. Mnoga udruženja su tada zatvorila podračune, da ne bi imale nepotrebne troškove, a onda je, početkom 2016. godine ova obaveza ponovo uvedena.

Član 2. Zakona o privrednim prestupima propisuje da nije privredni prestup ona povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja, iako sadrži obeležja privrednog prestupa određena propisom, predstavlja neznatnu društvenu štetnost zbog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posledica. Kakva objektivna društvena šteta nastaje kada neko udruženje građana, koje nema nikakve prihode ni rashode, propusti da o tome dostavi izjavu?

Umesto birokratizovanog pristupa „fali ti jedan papir“ i pokretanja postupaka moglo se pokušati sa delotvornijim načinima. Na primer, pismeno opomenuti udruženja koja nisu ispunila zakonsku obavezu, zatim odobriti dodatni rok za ispunjenje, omogućiti brisanje iz registra neaktivnih udruženja, pa tek onda do kraja sprovesti propis. Tako bi se racionalno koristili državni resursi, a udruženja građana i njihovi pravni zastupnici poštedeli neprijatnosti i troškova.

Korisni linkovi:

Zakon o računovodstvu (član 33. i 46)

Izjava o neaktivnosti

(Ekološki centar Stanište)

NVO vesti

Interetnička distanca, nasilje i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu

Konferencija Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost povodom prezentacije rezultata istraživanja ,,Interetnička distanca, nasilje i nasilni ekstremizam koji vodi ka terorizmu“ koje je izvršeno u pet opština u Srbiji, održaće se u utorak 20. februara od 11.00 do 12:30 sati u Pres centru UNS-a, Knez Mihailova 6/3.

Sve češći incidenti vršnjačkog nasilja u Srbiji (pogotovu incidenti vršnjačkog nasilja tokom novembra 2017. godine) podstakli su veće angažovanje države i celokupnog društva na prevenciji nasilnog i ekstremnog ponašanja. Jedan od segmenata koji je bilo potrebno detaljnije istražiti jeste interetnička distanca, interetničko nasilje i esktremizam koji može voditi ka terorizmu u multietničkim zajednicama.

Između ostalog prikazaćemo rezultate koji govore o tome kako se deca odnose prema nasilju, terorizmu, nabavci hladnog i vatrenog oružja, kako se odnose prema drugim nacionalnostima i koliku distancu imaju prema njima.

Istraživački centar za odbranu i bezbednost, u saradnji sa Nansen dijalog centrom Srbija, je pripremio istraživanje koje je imalo za cilj da prikupi podatke od značaja za opšte korisne ciljeve u društvu i pripremu adekvatne strategije budućeg delovanja. Takođe, važno je bilo da dobijemo što više prikupljenih podataka o stavovima mladih kako bi mogli da pripremimo buduće projekte, treninge i rešenja za ovaj problem. Istraživanje je obuhvatilo populaciju osnovne škole (sedmi i osmi razred) i srednjih škola u pet opština u Srbiji. Ukupno je obuhvaćeno oko 900 ispitanika. Istraživanje je urađeno u periodu od decembra 2017. do sredine februara 2018. godine. Ministarstvo prosvete, naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije je zvanično podržalo ovo istraživanje.

U istraživanju su učestvovale sledeće škole:

  • O.Š. ,,Vuk Karadžić”, Levosoje, opština Bujanovac
  • O.Š. ,,Naim Frašeri“, Bujanovac
  • O.Š. ,,Avram Mrazović“ Sombor
  • Gimnazija ,, Jan Kolar“, Bački Petrovac
  • Gimnazija ,,Svetozar Marković“, Subotica
  • Gimnazija ,, Isidora Sekulić“, Novi Sad.

Na konferenciji će govoriti:

  • Biljana Lajović, Ministarstvo prosvete, naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije,
  • Miloš Tišma, Istraživački centar za odbranu i bezbednost
  • Tatjana Popović, Nansen dijalog centar Srbija.

(Istraživački centar za odbranu i bezbednost)

NVO vesti

Zdravstvo i zdravlje u Srbiji: da li imamo iste šanse za zdrav i dug život?

Panel diskusija „Zdravstvo i zdravlje u Srbiji: da li imamo iste šanse za zdrav i dug život?“, povodom predstavljanja četvrtog broja MONS-a (Monitoring socijalne situacije u Srbiji) organizuju FREN i SeConS, u četvrtak, 22. februara 2018. godine, od 14-15:30 h, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Kamenička 6, I sprat (Profesorska sala).

Cilj panel diskusije je da predstavi najnovije podatke i otvori diskusiju o ključnim pitanjima u vezi sa zdravljem i zdravstvom u Srbiji. Diskusija će u fokusu imati nekoliko ključnih tema: koliko je javno zdravlje uspešno za sve, kako građani Srbije ocenjuju sopstveno zdravlje i koliko je efikasno zdravstvo u Srbiji.

Panelisti:

• Prof. dr Slobodan Cvejić, ko-urednik četvrtog broja MONS-a i direktor istraživanja SeConS-a

• Prof. dr Mihail Arandarenko, ko-urednik četvrtog broja MONS-a i predsednik Upravnog odbora FREN-a

• Dr Kori Udovički, predsednica Upravnog odbora CEVES-a

• Dr Zsofia Pusztai, direktorka Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji (TBC).

Kako bi omogućili veću dostupnost i bolje razumevanje rezultata istraživanja društvenih nauka, predstavili ekonomska i socijalna pitanja u Srbiji iz drugačijeg ugla i otvorili prostor za razmenu znanja između različitih aktera, FREN i SeConS su odlučili da pokrenu MONS platformu (www.mons.rs). Tokom prve godine na MONS-u se analiziraju društvene i ekonomske nejednakosti u Srbiji, njihovi efekti i daju preporuke za mere i politike koje mogu doprineti smanjenju nejednakosti.

Pored stručnjaka iz Srbije, u diskusiji na platformi učestvuju i drugi zainteresovani eksperti iz regiona i Evropske unije. Pokretanje platforme podržao je “PERFORM”, projekat Švajcarske agencija za razvoj i saradnju, koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburgu.

Molimo Vas da Vaše prisustvo na tribini potvrdite na email: communication@secons.net.

(SeConS)

NVO vesti

Novosadsko proleće

nsprolece28Od 20. do 24. marta ove godine, održaće se 28. „Novosadsko proleće“ – jedna od najvećih ekoloških, privrednih i turističkih manifestacija u našoj zemlji, koju organizuje Pokret gorana Novog Sada. Manifestaciju podržava Grad Novi Sad –Gradska uprava za privredu.

28. „Novosadsko proleće“ će ove godine imati 3 izložbene celine:

- izložbu cveća, sadnica i opreme za hortikulturu

- izložbu meda, pčelinjih proizvoda i zdravstveno-bezbedne hrane

- izložbu suvenira i proizvoda starih i umetničkih zanata.

Manifestacija će biti posvećena uticaju i značaju boravka u prirodi na mentalno i fizičko zdravlje ljudi. Želja i cilj nam je da ove godine stručnim i naučno popularnim predavanjima i predstavljanjem civilnih organizacija koje se bave boravkom u prirodi i uticajem iste na sveopšte stanje organizma podstaknemo građane da se aktivno uključe u ove aktivnosti.

Na ovogodišnjoj izložbi cveća, sadnica i opreme za hortikulturu očekujemo da će se predstaviti veliki broj proizvođača cveća, sadnica i opreme za hortikulturu sa teritorije cele Srbije. Tokom petodnevne manifestacije posetioci će moći da vide i nabave kvalitetne sadnice drveća i žbunova, perena, začinskog, lekovitog bilja i povrća. Pored toga, biće izložen i veliki broj vrsta i boja lukovičastog cveća. Osim dodatne opreme i supstrata za prihranu različitih biljnih vrsta, posetiocima će na raspolaganju biti i mnogobrojni saveti za negu i održavanje sobnih i dvorišnih sadnica i cveća, kao i podizanje zelenih površina.

Na izložbi meda, pčelinjih proizvoda i zdravstveno-bezbedne hrane, svoje proizvode će predstaviti proizvođači najkvalitetnijih proizvoda na našem tržištu. Uz degustacije i davanje saveta za pripremu i korišćenje svojih zadravstveno-bezbednih proizvoda, posetioci će imati priliku da se snabdeju organski gajenim povrćem i žitaricama, makrobiotičkim proizvodima, proizvodima od integralnog brašna, klicama mahunarki i žitarica kao i lekovitim biljem, čajevima i preparatima na bazi biljaka.

Izložbena celina na kojoj se predstavljaju stari i umetnički zanati okupi uvek veliki broj izlagača rukotvorina i umetnika koji održavaju tradiciju i kulturu ovog područja.

Edukativni programi na ekološkoj manifestaciji „Novosadsko proleće“ su osmišljeni za različite uzrasne kategorije – decu, srednjoškolce, stručnu javnost i zainteresovane građane.

Tokom pet dana manifestacije, održavaćemo:

- edukativne i kreativne radionice prilagođene predškolcima, učenicima osnovnih i srednjih škola.

- predavanja, prezentacije i tribine za stručnu javnost i zainteresovane građane i građanke, sa temama o značaju, uticaju i dobrobiti boravka u prirodi.

- prateći programi – pored raznovrsnih radionica, predavanja i prezentacija tokom trajanja manifestacije se organizuju i Prolećne šetnje za organizovane grupe dece koja sa vodičima obilaze manifestaciju. Organizuju se i radionica „Cvet za komšiju i lepši Novi Sad“, radionica sadnje cveća za decu koja tim putem nauče o značaju zelenila za životnu sredinu. Takođe, svako veče se organizuje i kulturno-zabavni program u kojem uživaju svi posetioci manifestacije.

(Pokret gorana Novog Sada)

NVO vesti

Bekstvo od života u smradu!

krivajaNa poziv udruženja „Za sadašnjost i budućnost“ iz Bačke Topole i njihovog predsednika Dragana Pečurice, ekipa Ekološkog pokreta Vrbasa juče je pružila podršku njihovom 42-om mesečnom, protestnom okupljanju. Već tri ipo godine u kontinuitetu grupa ekoloških entuzijasta iz ovog mesta, pokušava da privuče pažnju javnosti, resornih i međunarodnih institucija i posebno Vlade Srbije na ekološki pogrom od strane nekoliko manjih i većih poslovnih operatera.

(Ekološki pokret Vrbasa)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

Direktorijum nevladinih organizacija Centra za razvoj neprofitnog sektora, sadrži podatke o organizacijama civilnog društva u Srbiji. Direktorijum je osnovni resurs u razvoju civilnog sektora i zajednice nevladinih organizacija u Srbiji, sa ciljem omogućavanja međusobne komunikacije, povezivanja i stvaranja mreža organizacija.

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.