Sektor NVO vesti

Javni poziv za predlaganje kandidata iz reda OCD za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru

Ознаке: , , ,

Objavio Zoran Markovic

Kancelarija za saradnju civilnim društvom u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućuje Javni poziv udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru sastavljenom od predstavnika Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i predstavnika socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

Evropski ekonomski i socijalni komitet (u daljem tekstu: EESK) je savetodavno telo Evropske unije, koje daje stručne savete Evropskoj komisiji, Evropskom savetu i Evropskom parlamentu u procesu donošenja politika na evropskom nivou. EESK je integralni deo u procesu odlučivanja EU i mora biti konsultovan pre donošenja odluka koje se tiču ekonomske i socijalne politike, a može i na svoju inicijativu davati mišljenja o pitanjima koja smatra važnim u ovoj oblasti.

Članovi EESK podeljeni su u tri grupe: poslodavci, sindikati i udruženja građana i druge organizacije civilnog društva (NVO, poljoprivredne organizacije, mala preduzeća, zanatlije, neprofitna udruženja, potrošačka i udruženja zaštite životne sredine, naučna i akademska udruženja i udruženja koja predstavljaju porodicu, žene, osobe sa invaliditetom itd). Članovi EESK su delegirani od strane vlada država članica EU. Međutim, od njih se očekuje da u svom radu budu potpuno politički nezavisni. Mandat članova traje 5 godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Zajednički konsultativni odbor čine predstavnici EESK i predstavnici socijalnih partnera i udruženja građana i ostalih organizacija civilnog društva u Republici Srbiji, njih devetoro – po troje predstavnika poslodavaca, sindikata i udruženja građana i ostalih organizacija civilnog društva. Zajednički konsultativni odbor promoviše dijalog i saradnju između socijalnih partnera i drugih organizacija civilnog društva u EU i Srbiji. Ovaj dijalog i saradnja obuhvataju sve relevantne aspekte odnosa između EU i Srbije u procesu pregovora o pristupanju.

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora rade na:

- uspostavljanju dodatnog institucionalnog oblika dijaloga organa EU i Republike Srbije;

- upućivanju preporuka relevantnim telima u Republici Srbiji i EU (Vlada, Savet za stabilizaciju i pridruživanje, Evropski parlament, Evropska komisija);

- podsticanju dijaloga i saradnje između ekonomskih i socijalnih interesnih grupa u EU i Republici Srbiji o svim ekonomskim i socijalnim aspektima ulaska zemlje u EU;

- podsticanju javnih rasprava o posledicama članstva u EU;

- jačanju civilnog društva u Republici Srbiji.

Sastanci Zajedničkog konsultativnog odbora se održavaju dva puta godišnje – jednom u sedištu Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta u Briselu, a jednom u Beogradu. Troškove učešća članova Zajedničkog konsultativnog odbora snosi Vlada Republike Srbije. Mandat članovima traje dve i po godine uz mogućnost reizbora.

Cilj ovog poziva je da se kroz javni i transparentan proces izvrši izbor 3 (tri) predstavnika udruženja i drugih organizacija civilnog društva koji će zastupati interese civilnog društva iz Srbije u Zajedničkom konsultativnom odboru.

Predviđeno je da se izvrši izbor po jednog predstavnika udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz svake od sledećih prioritetnih oblasti[1]:

1.Vladavina prava,

2.Zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj

3.Socijalno-ekonomski razvoj.

Rok za podnošenje predloga je od 15. juna do 2. jula 2018. godine.

Zainteresovana udruženja i druge organizacije civilnog društva dužna su da svoje prijave dostave isključivo poštom, u zatvorenoj koverti na adresu:

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Vlade Republike Srbije

Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočni ulaz;

11070 Novi Beograd

sa napomenom: “Predlaganje kandidata za učestvovanje u radu Zajedničkog konsultativnog odbora – ne otvarati”

Sve potrebne informacije možete naći u dokumentima ispod.

[1]Ove prioritetne oblasti su odabrane jer obuhvataju sve oblasti kojima se Evropski ekonomski i socijalni komitet bavi, a to su: poljoprivreda, sloboda kretanja roba i usluga, transport i transevropske mreže, indirektno oporezivanje, usklađivanje propisa vezanih za unutrašnje tržište, zapošljavanje, socijalna politika, obrazovanje, javno zdravlje, zaštita potrošača, industrijska politika, ekonomska i socijalna kohezija, istraživanje i razvoj i zaštita životne sredine.

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.