sektor

Vesti NVO

Skupština još uvek nije pokrenula izbor novog Poverenika

Objavio Zoran Markovic / 18-01-2019

Ознаке: , ,

Odbor za kulturu i informisanje nije pokrenuo postupak izbora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i nije primio ni jedan predlog kandidata za izbor Poverenika, navodi se u odgovoru koji je Narodna skupština dostavila na zahtev Yucom-a.

Podsećamo da je mandat bivšem povereniku Rodoljubu Šabiću istekao 22. decembra i da je 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice još u novembru prošle godine uputilo javni zahtev nadležnom odboru da hitno pokrene transparentan i kompetetivni proces izbora novog poverenika.

Nakon što je Odbor za kulturu i informisanje odbio da razmatra inicijativu za pokretanje postupka za izbor poverenika, grupa organizacija je javno ponudila predlog razrađenih kriterijuma za izbor kandidata. U tom dokumentu su predloženi i načini provere da kandidati nisu povezani sa političkim strankama, da nisu kršili zakone, profesionalne standarde i pravila struke, kao i da imaju relevantno stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja.

Prethodna iskustva sa kašnjenjem izbora rukovodilaca državnih organa, posebno nezavisnih institucija, imala su štetne posledice na njihov rad, a posledično i na prava građana i javni interes koje bi ove institucije trebalo da štite. Zbog toga organizacije potpisnice ovog saopštenja još jednom pozivaju nadležni odbor da što pre otpočne postupak izbora novog Poverenika.

Partneri za demokratske promene Srbija

Transparentnost Srbija

SHARE fondacija

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Biro za društvena istraživanja (BIRODI)

Fondacija za otvoreno društvo Srbija

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA)

YUCOM

Konkurs “Specijalni fokus” & stipendije Žarana Papić

Objavio Zoran Markovic / 15-01-2019

Ознаке: , , ,

Rekonstrukcija Ženski fond poziva da pošaljete predlog projekta na Konkurs “Specijalni fokus” & stipendije Žarana Papić!

U centru pažnje su  ukorenjene brige: militarizam, nacionalizam, rasizam.

Pre apliciranja molimo vas da se detaljno upoznate sa kriterijumima Specijalnog fokusa i Stipendija Žarana Papić.

Tim RŽF-a prima sve predloge projekata za februarsko odlučivanje do 3. februara!

Upoznajte se sa nekim od do sada podržanih projekata u okviru rubrike Fokus na fokus.

Očekujemo odvažne, kreativne, provokativne, kritički nastrojene i  metodološki dobro utemeljene predloge koji komuniciraju sa relevantnom zajednicom, odnosno koji stavljaju na sto goruće probleme iz feminističke perspektive.

(Rekonstrukcija Ženski fond)

Traže se saradnici u oblasti edukacije

Objavio Zoran Markovic / 15-01-2019

Ознаке: , , ,

Zbog planiranog proširenja obima posla, traže se predavači koji će u toku 2019. godine učestvovati u realizaciji planiranih edukativnih programa u sklopu Kid Maker – škole dizajna i novih tehnologija.

Traže se predavači iz oblasti informacionih tehnologija, prirodnih nauka i primenjenih umetnosti.

Traže se studenti master studija ili mlađi profesionalci, poželjno sa iskustvom u radu s decom i mladima.

Nudimo obuku, gotov program i materijale za rad, platu u skladu s učinkom i mogućnost samostalnog pokretanja kompatibilnih edukativnih programa u skladu s vrednostima i planiranim temama naše organizacije.

Potrebno je da pošaljete vašu radnu biografiju sa fotografijom i motivaciono pismo na e mail: designathonserbia@gmail.com. Konkurs je otvoren do 9. marta. Razgovori sa potencijalnim kandidatima biće organizovani u drugoj nedelji marta 2019. godine.

Takođe, zbog planiranog proširenja obima posla, tražimo nove članove organizacionog tima koji će u toku 2019. godine zajedno s nama organizovati različite događaje edukativnog karaktera.

Ako su tvoja strast organizacija događaja, osmišljavanje kampanja, komunikacija sa različitim ljudima onlajn i oflajn, video produkcija, fotografija i kreativno pisanje, zaista razumeš na koji način funkcionišu društvene mreže i voliš da provodiš vreme na njima, a pored toga si vredna, pouzdana, samoinicijativna i dobro organizovana osoba, onda je ovo odlična prilika za tebe!

Tražimo tri nova člana

1. Organizator događaja

2. Veb i video urednik

3. Urednik društvenih mreža.

Nudimo obuku, mogućnost i pomoć u pokretanju vaše ideje, programa, projekta unutar naše organizacije (ukoliko je u skladu s našim vrednostima), potvrdu o završenoj stručnoj praksi i mogućnost uključivanja u tekuće i planirane projekte.

Potrebno je da popunite upitnik na ovom linku i da pošaljete fotografiju na e mail: designathonserbia@gmail.com. Konkurs je otvoren do 28. februara. Razgovori sa potencijalnim kandidatima biće organizovani u prvoj nedelji marta 2019. godine.

Mi smo Kid Hub – mesto za razvoj dečjih ideja iz Beograda.

U sklopu Kid Hub-a nalazi se KIDMAKER škola dizajna i novih tehnologija, organizujemo godišnji Globalni Designathon događaj, sarađujemo sa osnovnim školama, ali i različitim organizacijama i kompanijama.

Predstavnici smo globalnog edukativnog programa koji je zasnovan na „otvorenim inovacijama“ Designathon WorksⓇ dolazi iz Holandije, deo je globalne Ashoka mreže i radi u 30 zemalja sveta u okviru redovnog školstva, ali i van njega.

Naša globalna društvena misija je da do 2030. godine milion dece širom sveta prođe kroz ovaj program kako bi deca i mladi uzrasta od 7 do 18 godina znali da na kreativan način rešavaju ekološke i društvene izazove pomoću novih tehnologija!

U Srbiji, ovaj program je dobio podršku od Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Više o nama možete videti ovde www.kidhub.rs , www.designathon.rs.

(Kid Hub)

Ugrožena podela vlasti u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 15-01-2019

Ознаке: , ,

Izjava Predsednika Republike Srbije na konferenciji nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, kojoj su prisustvovali isključivo predstavnici izvršne vlasti, najava ukidanja suđenja u razumnom roku kao ustavne garancije prava na pravično suđenje i kritikovanje kaznene politike sudova u Srbiji, predstavljaju grubo kršenje načela podele vlasti na kojima počiva ustavni poredak Srbije. Ovakav istup Predsednika predstavlja nastavak mešanja u nezavisnost pravosuđa koje smo već više puta imali prilike da vidimo u medijima kroz nedozvoljeno komentarisanje sudskih odluka.

Podsećamo, predlogom Ustavnih amandmana već postoji tendencija smanjenja nezavisnosti i samostalnosti sudija i tužilaca. Time, najavljene izmene krivičnih propisa Srbije predstavljaju opasnu pretnju za ustavno pravo građana na pravično suđenje.

Pomenute mere predstavljaju kontinuitet zanemarivanja međunarodnih obaveza od strane Srbije. Srbija se u poslednjih godinu dana oglušila o odluke Komiteta protiv torture UN, Saveta Evrope, odnosno presuda Evropskog suda za ljudska prava i mere iz Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava). Ovo ignorisanje preuzetih obaveza može da izazove ozbiljne političke implikacije po ugled Srbije u međunarodnoj zajednici.

Za neka od predloženih rešenja pooštravanja kaznene politike zalažu se i organizacije civilnog društva, poput predloga ukidanja instituta odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela sa elementima nasilja. Ipak, nove mere moraju da budu donešene u propisanoj proceduri, uz ozbiljnu analizu prava i prakse, i uz sveobuhvatnu javnu rasparavu. Najavljivanje oštrije kaznene politike, mimo adekvatne stručne rasprave u potpunosti zaobilazi mišljenje nadležnih organa pravosuđa i predstavlja mešanje Predsednika Republike i u sudsku i u zakonodavnu vlast. Kaznena politika mora da bude rezultat konsenzusa pravne struke i usaglašavanja sudske prakse za koju je jedino nadležan Vrhovni kasacioni sud.

(YUCOM)

Inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Objavio Zoran Markovic / 15-01-2019

Ознаке: , ,

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 25. decembra 2018. godine Ustavnom sudu Srbije podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i usaglašenosti Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) sa Ustavom Republike Srbije, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima. FHP smatra da zakonska rešenja predviđena ZBPP s jedne strane uskraćuju ravnopravan pristup pravdi građanima, jer isključuju širok krug lica koja mogu da budu korisnici besplatne pravne pomoći, dok sa druge strane sužavaju krug pružalaca besplatne pravne pomoći, čime veliki broj građana Srbije ostavljaju bez adekvatne pravne zaštite.

Narodna skupština je krajem novembra 2018. godine usvojila ZBPP, dok je njegova primena odložena do 1. oktobra 2019. godine. Rasprava o različitim predlozima ovog zakona trajala je više od decenije, a jedna od najvećih prepreka za njegovo usvajanje bila je nesaglasnost između advokatskih komora u Srbiji i udruženja građana oko pitanja ko može pružati besplatnu pravnu pomoć. Iz tog razloga FHP smatra da je jedan od najspornijih rešenja ZBPP član 9, u kojem je predviđeno da besplatnu pravnu pomoć mogu da pružaju samo advokatura, jedinice lokalne samouprave i udruženja koja pružaju besplatnu pravnu pomoć u oblastima zaštite od diskriminacije i azila. Udruženja koja se bave pitanjima koja ne uključuju zaštitu od diskriminacije i azila ne mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć, već isključivo besplatnu pravnu podršku, koja se ogleda u administrativnim poslovima kao što je npr. popunjavanje formulara.

Ovakvim zakonskim rešenjem se udruženja koja postoje dugi niz godina i koja su, zahvaljujući sredstvima dobijenim putem donacija i projekata, imala uspeha u pružanju besplatne pravne pomoći građanima koji inače ne bi mogli da ostvare svoja prava, onemogućavaju da i dalje ostvaruju ciljeve zbog kojih su osnovana.

Uprkos ovim činjenicama, zakonodavac se odlučio za rešenje koje je suprotno načelu vladavine prava, pravne sigurnosti i pravičnosti i koje ugrožava pravo građana na pravnu pomoć zagarantovanu Ustavom RS. Sužavanjem kruga pružalaca pravne pomoći bez razumnog i opravdanog razloga, ograničava se ustavno pravo građana na adekvatnu pravnu pomoć od strane udruženja koja se bave određenim pravnim pitanjima, a koja imaju najveću ekspertizu u toj oblasti i u koja određene grupe tražilaca besplatne pravne pomoći imaju najviše poverenja.

FHP stoga smatra da je obaveza Ustavnog suda da u što kraćem roku uzme u razmatranje ovu inicijativu, te oglasi neustavnim odredbe ZBPP koje ugrožavaju osnovna ustavna načela, krše zagarantovana ljudska prava i onemogućavaju građane da adekvatno koriste besplatnu pravnu pomoć na koju su neopravdano čekali više od deset godina.

(FHP)

Konkurs slavimo filantropiju

Objavio Zoran Markovic / 12-01-2019

Ознаке: ,

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji – Trag fondacijom, Smart Kolektivom, Catalyst Balkans, Srpskim filantropskim forumom, Forumom za odgovorno poslovanje i Privrednom komore Srbije formirala je Koaliciju za dobročinstvo koja blisko sarađuje sa svim relevantinim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Koalicija za dobročnstvo uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizuje Projekat za unapređenje okvira za davanje i radi na razvoju filantropske infrastrukture, produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja. Koalicija će predstavljati najbolje modele i konkretne preporuke, zasnovane na analizama i istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropije u Srbiji.

Cilj ovog konkursa je podrška lokalnim udruženjima i fondacijama da realizuju lokalne kampanje sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama u lokalnoj zajednici, sa ciljem rasta filantropskih davanja, razvoja međusektorskih partnerstava na lokalu i podizanju nivoa transparentnosti i poverenja građanki i građana u organizacije civilnog društva.

Više informacija na linku.

Poziv OCD za evidentiranje stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (rok: 31.1.2019.)

Objavio Zoran Markovic / 12-01-2019

Ознаке: , ,

Podsećamo, Skupština Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RSˮ broj 41/18), na predlog Ministarstva privrede Vladi, kojim se predviđa uspostavljanje, sadržina, osnova evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Osnovni cilj donošenja ovog zakona sastoji se u unapređenju postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanju domaćeg zakonodavstva sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Zakon je značajan jer se primenjuje, između ostalih, i na udruženja, zadužbine i fondacije, kao i predstavništva stranih udruženja, fondacija i zadužbina.

Odredbama Zakona predviđena je obaveza Agencije za privredne registre da uspostavi Centralnu evidenciju, najkasnije do 31. decembra 2018. godine, dok su organizacije civilnog društva dužne da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku predviđene članom 5. stav 2, ukoliko su osnovane do 31. decembra 2018. godine.

Ministarstvo privrede izradilo je Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju sa ciljem da se pruže detaljnije informacije o postupku evidentiranja.

Za sva pitanja vezana za rešenja i odredbe Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika možete kontaktirati kolege iz Ministarstva privrede, Sektor za privredna društva i privredne registre, putem telfona 011 3642 737.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete uputiti na elektronsku adresu stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs

Na raspolaganju vam je i tehnička podrška APR koja pruža pomoć oko aplikacije sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, koju možete kontaktirati slanjem mejla na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs, ili pozivom na broj: 011 20 20 293, radnim danima Agencije, od 9 do 15 sati.

Osnovi evidentiranja u Centralnu evidenciju (član 6.) mogu biti: osnivanje Registrovanog subjekta, odnosno promena vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta. U vezi sa tim je i obaveza ovlašćenog lica (član 7) da evidentira podatke u Centralnoj evidenciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja iz pomenutog člana 6. Za nepoštovanje pomenute obaveze, kao i obaveze Registrovanog subjekta da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik Registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku (član 10. stav 2.) predviđena je i prekršajna odgovornost, odnosno kazne u iznosu od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, kao i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Agencija za privredne registre – obaveštenje sa instrukcijama za pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Korisničko uputstvo za korišćenje aplikacije (APR)

Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju (Ministarstvo privrede)

Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Pravilnik o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta

Pravilnik o načinu i uslovima elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre, državnih organa i Narodne banke Srbije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika.

 

Poslednje javne konsultacije u procesu izrade AP POU

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2018

Ознаке: , ,

Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su poslednjim finalnim konsultacijama u Novom Sadu ( 11. decembar) povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Ovo su bila pretposlednje konsultacije pred usvajanje finalnog oblika AP.

Cilj ovog sastanaka bio je da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana koji je važio u periodu 2016- 2018. godine, kao i nove mere koje treba da uđu u novi AP. Usvajanje AP je predviđeno za kraj decembra.

Dragana Brajović, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ivan Grujić iz Edukacionog centra iz Leskovca predstavili su prisutnima inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu kao i mere koje su planirane novim AP. Ona je još jednom ponovila da je u izradi obog AP postojala potpuna saradnja države i OCD i da se u njegovo pisanje krenulo od “praznog papira” i kroz saradnju sa OCD došlo do finalnog oblika koji se danas predstavlja.

Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na sastanku je predstavio mere čiji je predlagač Kancelarija, a odnose se na principe fiskalne transparentnosti i otvorenih podataka. Kancelarija je predlagač ukupno 3 mere koje su se našle u finalnoj verziji AP.

Prisutni su naveli da je došlo da značajne saradnje OCD i države u izradi ovog AP, ali da postoji prostor za jačanje te saradnje. Takođe, veliki podsticaj je dat lokalnim samoupravama na izgradnji svojih AP na primeru grada Šapca, koji je pri kraju usvajanja svog AP.

(Građanske inicijative)

Sastanak sa OCD koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2018

Ознаке: , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje sektorski sastanak sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.
Sastanak će se održati u utorak, 18. decembra 2018. godine, u Beogradu sa početkom u 11 časova, u zgradi Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 1. sprat, sala 129.

Cilj sektorskog sastanka je informisanje organizacija civilnog društva o trenutnim aktivnostima koje se sprovode u cilju realizacije ciljeva Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećeg akcionog plana, pre svega u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam i planovima za naredni period nadležnih organa, kao i uspostavljanje saradnje sa organizacijama civilnog društva koje su aktivne u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Takođe, na sastanku će biti reči o ključnoj ulozi koje civilno društvo ima u sprečavanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam kao i definisanju mogućih modela saradnje.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje aktivno rade u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam da se prijave za učešće na ovom sastanku, putem e-mejl adrese: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do 11. decembra 2018. godine u 14:00.

Napomena: S obzirom na stručnost skupa i ograničen kapacitet sale, organizator moli da se prijave samo one organizacije koje se direktno bave gore navedenim pitanjima i temama. Organizatori zadržavaju pravo da, u nedostatku slobodnih mesta i u slučaju da delokrug rada organizacije koja je poslala prijavu ne pokriva pomenutu oblast, primljenu prijavu odbije.

Sa Nacionalnom strategijom za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećim akcionim planom možete se upoznati OVDE , dok u nastavku možete preuzeti Program rada sektorskog sastanka.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Kalendar

јануар 2019.
П У С Ч П С Н
« дец    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Arhiva