sektor

Vesti NVO

Fondacija za otvoreno društvo Srbija raspisuje konkurs

Objavio Zoran Markovic / 26-03-2019

Ознаке: , , , , ,

Fondacija za otvoreno društvo Srbija raspisuje konkurs za podnošenje projekata u okviru programa:

1. Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

2. Aktivizam građana i razvoj građanskog društva

3. Sloboda izražavanja i javno informisanje

Konkursi su otvoreni do 14. aprila 2019.

(Fondacija za otvoreno društvo Srbija)

Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle

Objavio Zoran Markovic / 26-03-2019

Ознаке: , ,

Građanske inicijative (GI) u saradnji sa Civil Right Defenders (CRD), pozivaju na predstavljanje glavnih nalaza istraživanja „Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle“, u ponedeljak, 1. aprila 2019. godine, u 12h, u Velikoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4.

Događaj će otvoriti Ivana Ranđelović, predstavnica Civil Rights Defenders (Senior programme officer for Europe) i Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa. Nakon njih će autori istraživanja dr Aleksandar Baucal, dr Tamara Džamonja Ignjatović i dr Zoran Pavlović predstaviti glavne nalaze i svoja zapažanja.

Prvi deo istraživanja koji se  odnosio na ispitivanje stavova opšte populacije prema građanskom vaspitanju predstavljen je 31. januara ove godine. Glavne nalaze možete pogledati ovde.

Drugi deo istraživanja je evaluativna analiza efekata predmeta Građansko vaspitanje i sticanje uvida u eventualne promene ovih efekata kroz poređenje sa rezultatima slične studije sprovedene deset godina ranije. Ukupan uzorak na kome je rađeno istraživanje uključuje ukupno 1073 učenika i učenica (58% devojaka i 42% mladića; 26% mladih iz gimnazija, i 74% učenika/ca srednjih stručnih škola), ukupno 36 nastavnika (17%) i nastavnica (83%) građanskog vaspitanja i 20 direktora/ki srednjih škola (36% žena, 64% muškaraca).

Glavne nalaze istraživanja možete videti ovde, dok kratak pregled možete videti ovde.

Za potvrde i informacije kontaktirajte Milicu Antić na: milica@gradjanske.org. Rok za prijave je 29.mart.

(Građanske inicijative)

Srbija tri meseca bez poverenika

Objavio Zoran Markovic / 22-03-2019

Ознаке: ,

Organizacije civilnog društva upozoravaju da se danas navršava tri meseca otkako je bivšem povereniku Rodoljubu Šabiću istekao mandat, a nadležni skupštinski Odbor za kulturu i informisanje nije otpočeo postupak izbora novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Proces izbora novog poverenika bi trebalo da počne bez odlaganja jer je to u interesu građana, institucije, države i sveobuhvatno vladavine prava.

Podsećamo da je inicijativu za otvaranje transparentnog procesa izbora novog poverenika, još u novembru prošle godine, pokrenulo 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice. Upućeni javni zahtev je Odbor za kulturu i informisanje odbio da razmotri, iako su organizacije ponudile i predlog jasno definisanih kriterijuma za izbor kandidata. U predlogu kriterijuma je navedeno da svi kandidati treba da poseduju relevatno stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja, da nisu povezani ni sa jednom političkom strankom, niti su kršili zakone, profesionalne standarde ni pravila struke.

Imajući u vidu da je institucija Poverenika mehanizam demokratskog društva uspostavljen da štiti interes i prava građana, smatramo da odlaganje izbora novog poverenika predstavlja izraz nepoštovanja ne samo prema toj instituciji, već i prema građanima čija ustavna i zakonska prava ona štiti. S druge strane, odlaganje izbora poverenika u nedogled, ili izbor novog poverenika koji bi zavisio isključivo od političke podrške a ne i stručnosti kandidata, mogao bi da ugrozi ostvarivanje njene uloge.

Nevladine organizacije, koje se primarno zalažu za zaštitu prava građana, ponovo pozivaju skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da u najkraćem roku započne postupak izbora novog poverenika, koji će privatnost i prava građana Srbije na pristup informacijama o radu organa vlasti da štiti narednih sedam godina.

Potpisnici ovog saopštenja su:

Partneri za demokratske promene Srbija

Transparentnost Srbija

SHARE fondacija

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)

Biro za društvena istraživanja (BIRODI)

Fondacija za otvoreno društvo Srbija

CRTA

Ugroženo pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 22-03-2019

Ознаке: , ,

Povodom učestalog uklanjanja sadržaja sa zvanične internet stranice Tužilaštva za ratne zločine (TRZ), Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje na tendenciju ugrožavanja prava javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine koja se odvijaju u Srbiji. Naime, u proteklih nekoliko nedelja, sa zvanične internet stranice TRZ-a uklonjen je sadržaj koji se odnosi na predmete ratnih zločina koji su do sada procesuirani ili se još uvek procesuiraju pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu.

Internet stranica TRZ-a je tokom ranijih godina bila redak primer dobro osmišljene i sadržajne stranice jednog državnog organa, pomoću koje je zainteresovana javnost mogla da se upozna sa dokumentacijom o predmetima koji su procesuirani, ili čije je procesuiranje u toku. Međutim, umesto da različite sekcije ove stranice budu blagovremeno ažurirane novim sadržajima, na ovoj internet stranici više nije moguće pronaći čak ni elementarne informacije, koje se odnose na dosadašnju statistiku, predmete, optužnice, završne reči ili žalbe koje su podnete. Uklanjanjem navedenog sadržaja narušeno je pravo javnosti da bude kontinuirano i pravovremeno informisana o podignutim optužnicama, kao i o fazama u kojima se nalaze pojedinačni postupci za ratne zločine.

FHP naglašava da je u kontekstu suočavanja s prošlošću neophodno predvideti mehanizme koji omogućavaju objektivno i pravovremeno obaveštavanje javnosti. Tako Principi UN za borbu protiv nekažnjivosti navode da „svi ljudi imaju neotuđivo pravo da znaju istinu o zločinima koji su počinjeni u prošlosti i okolnostima koje su do njih dovele“. Međutim, informisanje građana o suđenjima za ratne zločine u Srbiji ostaje i dalje ozbiljan izazov za pravosudne organe koji su nadležni za procesuiranje ratnih zločina. Neki od ključnih problema u domenu informisanja javnosti uključuju i nepostojanje posebnih programa za informisanje (tzv. outreach), prekomernu anonimizaciju presuda, kao i nemogućnost video-snimanja suđenja u cilju javnog prikazivanja.

Upravo su navedeni problemi u značajnoj meri uticali na slabu vidljivost suđenja za ratne zločine u Srbiji. FHP ukazuje da poslednje istraživanje javnog mnjenja pokazuje da alarmantnih 85% ispitanika ne može da navede ni jedan ratni zločin za koji se sudi ili se sudilo pred sudom u Srbiji, čak 79% ne zna da navede ni jedan pravosudni organ koji je nadležan za procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, a 59% ispitanika ocenjuje da je loše informisano o suđenjima za ratne zločine.

FHP podseća i da je jedan od razloga za donošenje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina bila i potreba za podizanjem nivoa opšte društvene svesti o značaju kažnjavanja počinilaca ratnih zločina. Imajući u vidu navedeno, FHP poziva TRZ da nastavi sa blagovremenim i sadržajnim ažuriranjem podataka na svojoj internet prezentaciji, kako bi odgovorilo na potrebu za informisanjem javnosti o svom radu, što treba da doprinese unapređenju ukupnog odnosa društva prema važnosti procesuiranja ratnih zločina.

(FHP)

Konferencija: Srbija i susedi – otvorena pitanja i moguća (trajna) rešenja

Objavio Zoran Markovic / 21-03-2019

Ознаке: , , ,

Centar za primenjene evropske studije – CPES poziva da prisustvujete konferenciji Srbija i susedi – otvorena pitanja i moguća (trajna) rešenja, koja će biti održana u petak, 29. marta 2019. godine u 10 časova u sali hotela Envoy, Čika Ljubina 13.

Konferencija je završni skup projekta Ka trajnom rešavanju otvorenih pitanja Srbije sa susedima, koji CPES sprovodi uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo. Cilj projekta je predlaganje načina za rešavanje otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, odnosno između Srbije i njenih „novih“ suseda, nastalih raspadom Jugoslavije.

Ova konferencija se organizuje sa ciljem da okupi učesnike različitih država regiona, ali i različitih profesionalnih orijentacija, koji će debatom i argumentovanom diskusijom doprineti uspešnijem sagledavanju (bar nekih) mogućih koraka ka postizanju trajnih rešenja otvorenih pitanja između Srbije i susednih država. Cilj je, takođe, i razmenom mišljenja pružiti odgovore koji mogu pomoći pri kreiranju nove strategije spoljne politike Srbije, između ostalog i na način predložen u tački 3 Nove spoljnopolitičke inicijative koju je CPES podržao, a u kojoj je navedeno:

„Potrebno je što pre pristupiti uspostavljanju pune saradnje između Srbije i njenih suseda, na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja. Ovo nije samo nužnost procesa evropskih integracija, već je u interesu svih građana Srbije. Veoma je značajno insistiranje na nepromenjivosti državnih granica, kao i njihovog konačnog utvrđivanja kada su u pitanju granice Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom.“

Smatramo da rešavanje otvorenih pitanja predstavlja važan korak za održivom unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i navedenih suseda. Takođe smatramo i da bi zatvaranje ovih pitanja ili ubrzan put ka tome afirmativno uticalo i na proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Imajući u vidu i hronološki aspekt, na konferenciji će biti razmatrana dva ključna segmenta otvorenih pitanja:

1) Ratno nasleđe, granice, sukcesija i ostala pitanja u vezi za procesom raspada Jugoslavije

2) Tekući bilateralni odnosi, političke tendencije i njihov uticaj na (ne)rešavanje otvorenih pitanja

Za učesnike van Beograda, obezbeđen je prevoz i smeštaj. Detaljna agenda, zajedno sa imenima svih učesnika, biće poslata najkasnije tri dana pre održavanja skupa.

Obavezna prijava za učešće na konferenciji zbog veoma ograničenog prostora hotela Envoy na mejl jasna.filipovic@cpes.org.rs.

(Centar za primenjene evropske studije)

Poziv za popunjavanje Upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Objavio Zoran Markovic / 19-03-2019

Ознаке: , , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Uprava za sprečavanje pranja novca pozivaju organizacije civilnog društva da popune online Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma.

Upitnik možete popuniti OVDE.

Osnovni cilj ovog upitnika je da se u skladu sa dobijenim odgovorima definiše buduća saradnja i zajedničke aktivnosti u vezi sa podizanjem svesti i smanjenjem rizika od finansiranja terorizma kod neprofitnog sektora. Napominjemo da je upitnik ANONIMAN.

Neprofitni sektor prepoznat je kao značajna kategorija u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Međunarodna organizacija FATF u svojim preporukama, kao i prilikom ocene delotvornosti sistema jedne države propisuje i jasne kriterijume za NPO sektor. Od države se očekuje da na ove kriterijume odgovori kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji izvršena je po metodologiji Svetske banke i usvojena je na sednici Vlade RS 31. maja 2018. godine. Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma usvojen je 12. jula 2018. godine i značajan deo aktivnosti odnosi se upravo na edukacije i unapređenje rada sa NPO sektorom.

Kao početni korak u unapređenju saradnje u ovoj oblasti ovaj upitnik treba da doprinese boljem sagledavanju i uočavanjueventualnih slabosti sistema u borbi protiv finansiranja terorizma. S tim u vezi svaka vaša inicijativa, sugestija i ideja su dobrodošli.

Krajnji rok za popunjavanje upitnika je četvrtak 28. marta 2019. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Istraživanje na temu bezbednosti

Objavio Zoran Markovic / 18-03-2019

Ознаке: , ,

Beogradski centar za bezbednosnu politiku sprovodi istraživanje o zainteresovanosti stručne javnosti, partnerskih organizacija BCBP-a i građana za teme bezbednosti, i o njihovom informisanju o ovim temama.

Vaš doprinos bi bio dragocen u unapređenju rada i komunikacija BCBP, zbog čega vas molimo da izvojite oko 15 minuta vremena i učestvujete u istraživanju. Anketa je anonimna, i možete je otvoriti ovde.

Ukoliko želite, kao nagradu za učešće možete dobiti štampani primerak jedne od dve knjige koje se nalaze u prodaji.

(BCBP)

Projekti dijaloga mladih

Objavio Zoran Markovic / 18-03-2019

Ознаке: , ,

Fondacija Tempus organizuje 3. aprila u Beogradu jednodnevnu besplatnu radionicu sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za podnošenje projektnih prijava KA3 – Dijalog mladih u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ i Ključne akcije 3 (KA3) Podrška reformama omladinske politike.

U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije Projekti dijaloga mladih, akteri iz Srbije od 2019. godine po prvi put mogu biti podnosioci projekata, u sva tri konkursna roka. Takođe, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovoj vrsti projekata organizacijama i institucijama iz programskih zemalja.

Radionice su namenjene prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade koje rade sa mladima na lokalnom nivou, kao i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za KA3 projekte Dijaloga mladih u naredna dva roka za predaju KA3 projektnih prijava tokom 2019. godine (30. april i 01. oktobar). Okvirna sredstva predviđena za KA3 projekte Dijaloga mladih u Srbiji za 2019. godinu iznose 19.905 EUR.

Radionica će se organizovati u Beogradu 3. aprila, od 10 do 17 časova.

Prijavu za radionicu možete izvršiti popunjavanjem prijavnog formulara najkasnije do 25. marta do 23:59.

Detalje treninge možete pogledati na sajtu Fondacije Tempus.

(Fondacija Tempus)

Raspisan konkurs za festival Uhvati film!

Objavio Zoran Markovic / 18-03-2019

Ознаке: ,

16_uhvatifilm-2018-crnoKonkurs za filmove na regionalni 17. Filmski festival „Uhvati film“, koji obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti, otvoren je do 1. juna 2019. godine. Prijavljeni filmovi moraju odgovarati temi invalidnosti (osim za autore koji su osobe sa invaliditetom, za koje je tema slobodna), biti trajanja do 30 minuta, imati najmanje DVD kvalitet i titl na srpskom/hrvatskom/bosanskom ili engleskom jeziku.

Filmovi se dostavljaju poštom (2 kopije filma) ili putem interneta (festhome ili clickforfestivals, filmfreeway, youtube, wetransfer, vimeo..). Uz film/ove obavezno na e-mail uhvatifilm@gmail.com dostaviti popunjen prijavni formular, biografiju autora, dve fotografije iz filma, dijalog listu u srt formatu i trejler (ukoliko postoji). Sve detaljne informacije u vezi sa konkursom možete pronaći na adresi: http://sr.uhvatifilm.org/konkurs ili u direktnom kontaktu sa organizatorima na mejl uhvatifilm@gmail.com.

Uhvati film jedini je regionalni filmski Festival o invalidnosti. Već 17. godinu uspešno se održava u Novom Sadu, u organizaciji KAO Parnasa; od 2011. realizuje se u Rijeci, pod organizacijom Udruge Spirit; od 2017. u Banjoj Luci pod vođstvom Humanitarne organizacije Partner; a od ove godine i u Kotoru, u realizaciji ART 365 iz Podgorice. Selektovani filmovi biće prikazani na 17. Filmskom festivalu Uhvati film u Novom Sadu i ulaze u uži izbor za prikazivanje u Banjaluci, Rijeci i Kotoru, ali i u okviru Filmskih karavana – projekcija izabranih filmova u gradovima Srbije i Hrvatske.

Filmski festival Uhvati film održava se širom regiona sa jedinstvenim ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

(KAO Parnas)

pr.uhvatifilm@gmail.com; marijanaramic@gmail.com

http://uhvatifilm.org/

Civilno društvo celog sveta okupiće se na Balkanu da ojača „Moć zajedništva”

Objavio Zoran Markovic / 12-03-2019

Ознаке: , , ,

Civilno društvo širom sveta nalazi se pod sve većim pritiscima i napadima Vlada. Aktivisti, novinari i ljudi koji se protive rastućim ograničenjima su proganjani. Istorijski uspon populističkih lidera nastavlja da nagriza temelje slobode, pojačavajući političku polarizaciju i stvarajući podele.

Nalazimo se u sred globalnih izazova bez presedana – izazova na koje su civilno društvo i građani širom sveta počeli da reaguju obnovljenom odlučnošću.

Upravo u tom kontekstu počela je registracija za Međunarodnu nedelju civilnog društva 2019 (ICSW) – globalno okupljanje oko 1000 lidera civilnog društva, aktivista i zainteresovanih građana iz različitih sektora i regiona sveta, koja se održava od 8. do 12. aprila u Beogradu. Učesnici će imati priliku da razmene ideje i predlože zajednička rešenja za neke od najhitnijih izazova u oblasti ljudskih prava, demokratije i međunarodnog razvoja, te istražiti načine za oslobađanje moći zajedničkog delovanja.

U organizaciji Međunarodne alijanse za građansku participaciju – CIVICUS i udruženja civilnog društva iz Srbije – Građanskih inicijativa, uz podršku Balkanske mreže za razvoj civilnog društva, ICSW će predstaviti program koji uključuje najmanje 30 sesija na teme koje se kreću od sužavanja slobode medija, hitnu pomoć organizacijama koje su pod napadima, povećanje odgovornosti civilnog društva, uz razne partnerske događaje, kao i obraćanja istaknutih govornika. Iz svoje mreže koja broji više od 7.000 članova u 175 zemalja i regionalnog prisustva, CIVICUS i Građanske inicijative uključili su više od 30 organizacija partnera i niz istaknutih, inspirativnih govornika kako bi podelili svoja iskustva sa delegatima.

Sve više i više, širom sveta, demokratija je pod napadom, populistički i desničarski pokreti dobijaju na značaju, a demokratska regresija je primećena čak i u zemljama koje se istorijski smatraju bastionima demokratije.

Prema CIVICUS Monitoru, on-line platformi koja prati pretnje civilnom društvu u svim zemljama, samo 4% svetskog stanovništva živi na mestima gde su njihova prava na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja zaista poštovana i zaštićena.

„Ipak, civilno društvo se suprotstavlja, pronalazeći nove i inovativne načina organizovanja i preduzimanja akcija. Vidimo nove saveze i sve veću otvorenost za izgradnju koalicija – aktivisti koji se bave različitim temama i koji dolaze iz različitih zajednica dolaze zajedno da se bore za zajednička pitanja “, rekla je Liza Džon, generalna sekretarka CIVICUS-a.

„Ovogodišnji događaj u Srbiji dolazi u kritičnom i pogodnom trenutku da civilno društvo i građani sveta shvate moć jedinstvenog, zajedničkog delovanja kako bi se suprotstavili globalnom trendu koji ugrožava naše osnovne slobode“, rekla je Džon.

Ovogodišnja tema – „Moć zajedništva“ – istražuje kako ljudi i organizacije širom sveta mogu i još uvek rade zajedno kako bi omogućili i zaštitili prostor za građansku akciju, u svetu u kojem globalne transformacije preoblikuju funkcionisanje civilnog društva.

Po prvi put u skoro četvrt veka organizovanja ovog međunarodnog okupljanja, CIVICUS svoj vodeći događaj dovodi na Balkan – region od 11 zemalja i 55 miliona ljudi. Grad domaćin, Beograd, jedan je od najstarijih u Evropi, sa istorijom od 7000 godina koja predstavlja kompleksnu srpsku istoriju i regionalno iskustvo koje pruža pogodno mesto za istraživanje potrebe za zajedništvom i snagom kolektivnog delovanja.

„Tokom svoje istorije, Srbija se pomerala napred i nazad između autoritarnih režima i demokratije“, rekla je Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

„Tokom devedesetih godina, autoritarni režimi su proizveli sukobe, teška kršenja ljudskih prava i genocid. Danas, dok se približavamo članstvu u Evropskoj uniji, unutrašnji i međunarodni nezavisni mehanizmi praćenja pokazuju smanjenje medijskih sloboda, nedostatak razdvajanja vlasti i vladavine prava i pogoršanje slobode izbora “, istakla je Stojanović.

„Ovaj region, a posebno Srbija, pokazuje da promena zakona, strategija ili vlada ne pruža garancije – demokratija ne postoji ako se ne gradi stalno. Održavanjem ovogodišnjeg događaja u Beogradu, poslaćemo poruke koje su ukorenjene u lokalnim okolnostima i, u isto vreme, u potpunosti odražavaju globalne izazove”, istakla je Stojanović.

Događaj će početi dvodnevnom Omladinskom skupštinom u Novom Sadu, koji je izabran za Evropsku prestonicu mladih za 2019. godinu. Skupština će okupiti više od 100 mladih aktivista iz celog sveta i daće im priliku da se povežu sa međunarodnim kolegama, ispitaju i pokušaju da pronađu rešenja za neke od ključnih izazova sa kojima se mladi danas suočavaju u civilnom društvu.

Dosadašnji govornici u okviru ICSW-a bili su, između ostalih, renomirani i uticajni mislioci kao što su dobitnici Nobelove nagrade za mir Džimi Karter, Desmond Tutu i Ali Zedini, kao i bivši premijeri Novog Zelanda i Grčke Helen Klark i Jorgos Papandreu, tako da se i ove godine u Beogradu očekuje veliki broj uglednih gostiju.

Organizatori ICSW 2019 su CIVICUS i Građanske inicijative (GI).

CIVICUS je globalni savez organizacija civilnog društva i aktivista posvećenih jačanju građanskog delovanja i civilnog društva širom sveta. Osnovan 1993. godine, CIVICUS nastoji da promoviše marginalizovane glasove, posebno sa globalnog juga, i ima članove u više od 145 zemalja širom sveta.

Građanske inicijative su nastale 1996. godine kada je grupa istaknutih NVO aktivista uključenih u antiratni pokret i nenacionalističku demokratsku opoziciju prepoznala potrebu da se stvori društvena, građanska baza koja bi mogla podržati demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji, građanskom društvu i kako da budu aktivni građani, da bi mogli da odlučuju o sopstvenim životima.

Međunarodna nedelja civilnog društva (ICSW), koja se održava od 8. do 12. aprila 2019. godine, predstavlja ključno globalno okupljanje civilnog društva koje i drugih aktera da se konstruktivno uključe u pronalaženje zajedničkih rešenja za globalne izazove. Po prvi put u više od 20 godina organizovanja ovog međunarodnog okupljanja, CIVICUS će u partnerstvu sa Građanskim inicijativama (GI) održati svoj vodeći događaj u regionu Balkana.

Program ICSW 2019 će biti usmeren na tri međusobno povezana segmenta, kako bi se delegatima omogućilo da rade zajedno na:

  • Razumevanju i povezivanju sa pokretima građana koji se odvijaju na ULICAMA i širom sveta
  • Izgradnji MOSTOVA koji jačaju saveze, stvaraju solidarnost i olakšavaju zajedničku akciju u svim pitanjima
  • Identifikovanju STEPENICA koje moramo da pređemo i koje su potrebne za izgradnju i održavanje kolektivnog uticaja i povezavanje lokalnih i globalnih napora.

Oko 1000 delegata iz celog sveta će učestvovati u ICSW 2019, među kojima će biti lideri civilnog društva, aktivisti, predstavnici međuvladinih tela, vlada i medija.

Srbija i Zapadni Balkan imaju sve pravne okvire koji bi trebalo da garantuju osnovna prava građana. Ipak, od devedesetih godina, diktatorski režimi i sužavanja osnovnih prava napravili su od ovih takozvanih garancija, u velikoj meri, samo slova na papiru, sa sukobima, teškim kršenjima ljudskih prava i genocidom u praksi. Danas, unutrašnji i međunarodni nezavisni mehanizmi praćenja pokazuju smanjenje medijskih sloboda, nedostatak razdvajanja vlasti i vladavine prava i pogoršanje slobode izbora. Održavanjem ICSW-a 2019 u Srbiji, cilj nam je da prikažemo rad zajednice civilnog društva na Balkanu kako bi se rešili tekući izazovi u regionu i pronašli načini za saradnju i podršku njihovom radu izgradnjom saveza između lokalnog i međunarodnog civilnog društva.

Moć zajedništva leži u tebi – postanite deo moći zajedništva! Registrujte se danas! Više informacija možete pronaći ovde.

(Građanske inicijative)

Kalendar

септембар 2021.
П У С Ч П С Н
« авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arhiva